U bent hier
Home > Nieuws > Herindelingsontwerp Beemster en Purmerend

Herindelingsontwerp Beemster en Purmerend

Vanuit de Gemeenteraad Beemster is het verzoek gekomen aan Purmerend om tot fusie te komen. De Raad van Purmerend heeft dit verzoek gehonoreerd en uiteindelijk hebben beide gemeentes, die al langer ambtelijk samenwerken, een intentieverklaring getekend. De inzet is om op 1 januari 2022 één Gemeente te vormen met de naam Purmerend. Op basis van een in onze polder aangenomen amendement zijn buurgemeentes uitgenodigd om te participeren in dit proces. Hoewel deze gemeentes te kennen gaven geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen fusie, was er aldaar geen behoefte om daar (op dit moment) bij aan te sluiten.

Omdat een Raadsbesluit om tot fusie over te gaan geen afdoende juridisch kader vormt, kregen de beide Colleges de opdracht om te komen tot een ‘Herindelingsontwerp Beemster en Purmerend’. Als basis voor de nieuw te vormen gemeente. Dinsdag 25 juni hebben beide Colleges gelijktijdig zich positief uitgesproken over dit ontwerp. Een dag later heeft Binnendijks een gesprek met de burgemeesters Don Bijl en Joyce van Beek.

Don Bijl: “Het voorliggend Ontwerp is gebaseerd op de kaders welke de wet voorschrijft aan zo’n proces. Draagvlak is daarbij een belangrijk begrip. Daarom hebben we vroeg in het proces in beide gemeentes actief gewerkt aan het inventariseren welke waarden inwoners belangrijk vinden om te borgen in dit proces. Op 20 mei hebben we deze inventarisatie aan elkaar overhandigd”. Joyce van Beek: “Na de fusie wordt de nieuwe gemeente niet alleen qua inwonertal groter maar vooral ook qua oppervlakte. Daarmee krijgen we een andere politieke positie”. Haar collega vult aan: “Ook voor onze Raad was inzicht in de financiële consequenties belangrijk. Uitgangspunt moest zijn dat er in algemene zin geen extra kosten zouden gemoeid zijn met ons voornemen”.

Beide burgemeesters benadrukken dat de kracht van deze fusie nu juist is dat de gemeentes elkaar juist gaan versterken, complementair aan elkaar zijn. Eigenlijk zijn ze dat vanuit het verleden altijd al geweest. Beemster als agrarische gemeente en Purmerend als marktstad. De ondertitel van het ontwerp luidt niet voor niets ‘droogmakerij en marktstad bundelen de krachten’.

Het is nu aan de politiek en de bewoners om er wat van te vinden. Op 4 juli kregen de raden een (technische) toelichting op het Ontwerp en op 26 september komt het in de Raad van zowel Beemster als Purmerend. Na de vaststelling ligt het Ontwerp nog acht weken ter inzage waarbij iedereen zienswijzen kan inleveren. Dan komt het nogmaals in de Raad en uiteindelijk krijgt het stuk de status van Advies en gaat het naar de Provincie en uiteindelijk ook naar de Kamers. De Arhi-procedure. Van Beek: “Uiteraard wordt het hele proces ook nu al gemonitord door onder andere de Commissaris van de Koning van Noord-Holland en de betrokken Portefeuillehouder. We ontvangen alom positieve reacties op de zorgvuldigheid van het proces”.

Bijl: “Het proces begon met een Bestuurlijk akkoord. Daarna hebben we gelijk een aantal lastige onderwerpen besproken. Om de zorgvuldigheid te bewaken, hebben we hier goed de tijd voor genomen. Dat hoort ook bij een professionele aanpak”.

Zowel van Beek als Bijl signaleren een groeiend draagvlak gedurende de gehele procedure. Mede door de zorgvuldige aanpak. De inwoners van beide gemeentes waarderen elkaars eigenheid heel sterk. Het uiteindelijk Advies geeft houvast aan de vraag wat de bewoners wat ze van de nieuwe Gemeente mogen verwachten. Ook over de nieuwbouw zijn ze duidelijk. Van Beek: “Wij hebben in het verleden al besluiten genomen over de locaties waar gebouwd mag worden in onze polder en de hoeveelheid. Met de uitvoering zijn we bezig”. Bijl vult aan: “Ook daarin zijn we geen concurrenten. De bewoners van de marktstad hechten juist ook waarde aan de openheid van de polder”.

Naast het politieke proces, is het aan de bewoners en maatschappelijke organisaties om elkaar nog beter te leren kennen. De Verbinding. Dat gebeurt nu ook al. Er zijn al tal van samenwerkingsverbanden op gebied van sport, cultuur en ondernemerschap. Dat zal de komende periode uitgebouwd worden. Niet gedwongen maar op basis van natuurlijke verbanden.

Burgemeester Bijl: “We zijn nu druk bezig om bijvoorbeeld de (belasting) regels te harmoniseren. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. Want die regels zijn nu voor beide gemeentes nog verschillend. De Raad heeft ook daarin het laatste woord. Zoals het er nu naar uit ziet gaan sommige groepen, bijvoorbeeld de eigenwoningbezitters, er iets op vooruit. Huurders in de polder en ondernemers er iets op achteruit. Van Beek: “Ook daarom kijken we hoe we dit met maatregelen kunnen opvangen”.

“Respect voor elkaar en elkaars waarden en kwaliteiten”, dat is de basis voor een succesvolle samenwerking. Ook in de toekomst”, besluiten de burgemeesters het geanimeerde gesprek.

Geert

Top