U bent hier
Home > Nieuws > Wethouders Aagje Zeeman en Dick Butter over de Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster

Wethouders Aagje Zeeman en Dick Butter over de Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster

De Raad heeft dinsdagavond 26 maart unaniem ingestemd met een (geamendeerde) “Nota van Uitgangspunten voor de Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster”. Het PvdA/GL amendement behelst het vergroten van het ontwikkelingsgebied door ook de 7,5 hectare grote groenstrook tussen de Klaas Hogetoornlaan en de ‘rondweg’ mee te nemen. Een ambitieus plan gezien de omvang, complexiteit en snelheid waarmee stappen gezet moeten worden. Het ligt namelijk in het voornemen om nog voor deze zomer, genoemd wordt de periode mei tot juli, te komen tot een aantal bijeenkomsten waar bewoners hun visie kenbaar kunnen maken op de in de Nota genoemde thema’s en locaties. Daaruit zullen dan scenario’s gedestilleerd worden die uiteindelijk weer voorgelegd gaan worden aan de Raad. De planning is om dit begin 2020 te realiseren. Daarmee kunnen de door deze Raad nog vastgestelde uitgangspunten meegenomen worden naar de beoogde fusiegemeente. De concrete uitwerking van de plannen heeft een langere periode (uiterlijk 2040). De heer Roy Borst is als projectleider aangesteld om dit gehele proces in goede banen te leiden. Aanleiding voor Binnendijks om beide voor dit project betrokken wethouders, Aagje Zeeman en Dick Butter, collectief te interviewen.

“Aanleiding voor deze gehele exercitie is dat er in de Middenbeemster allerlei actuele vraagstukken spelen die om besluitvorming vragen. We noemen de ontwikkeling van basisschool de Blauwe Morgenster en de wens om deze een bredere functie te geven, de bestemming van het Gemeentehuis en de ontwikkeling van het omliggende gebied, de wens om een gezondheidscentrum inclusief apotheek, de realisatie van Keyserplan fase II, de initiatiefgroep bouw seniorenwoningen, de visie op de twee bedrijventerreinen aan de westkant van het dorp (wel of niet woonfunctie), de concretisering van wat we nou eigenlijk verwachten van het marktplein. Maar er zijn met gemak nog meer locaties en knelpunten of initiatieven te noemen. De bewoners hebben nu de kans om hun visie hierin kenbaar te maken. Het zijn immers concrete zaken die zich in hun eigen woonomgeving afspelen en van invloed zijn op de leefbaarheid in het dorp. Uiteraard mogen alle bewoners uit de polder meedoen met de vijf te organiseren thema-avonden die Roy nog voor de zomervakantie gaat uitschrijven. Uitspraken over ontwikkelingen op een bepaalde locatie kunnen van invloed zijn op ontwikkelingen elders. Stel dat er een uitspraak komt over het verplaatsen van de basisschool naar het vierde kwadrant (Keyserplan). Dan betekent dit dat er dáár dus minder huizen gebouwd kunnen worden. Dus moet ook gekeken worden naar alternatieve bouwlocaties. Dat vraagt om een helicopterview over het hele gebied. Waarbij af en toe ingezoomd moet worden. Bouwkundige ingrepen hebben ook bijna altijd invloed op verkeersstromen en de gevolgen van dien (parkeren, veiligheid, overlast).

Tijdens de Raad van 26 maart is het amendement aangenomen dat ook de strook groen tussen de Klaas Hogetoornlaan en de rondweg meegenomen wordt in de Dorpsvisie. Dat wil dus niet zeggen dat daar ook iets ontwikkeld gaat worden. Bewoners kunnen zeggen dat een huidige bestemming behouden moet blijven. Het ontwikkelen van die strook kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de Werelderfgoedstatus. Het is goed om die informatie ook mee te nemen in je overwegingen.

Door de contouren nu al door de Raad vast te laten leggen, maak je het mogelijk om planologische voorbereidingen te treffen. Ook van ontwikkelingen die wellicht wat meer tijd en doorzettingsvermogen vragen. Maar dan hebben we ze in ieder geval al geoormerkt.

We zien wel een parallel met het ophalen van de Waarden van de Beemster en zijn hierdoor ook wel geïnspireerd. Ook bij de Dorpsontwikkelingsvisie komt er een online platform waarop mensen hun reacties kwijt kunnen. Door de korte tijdsspanne tussen de bijeenkomsten en de scenariodiscussie in de Raad, blijven de bewoners betrokken”. Aldus een eensgezinde Aagje en Dick.

Geert

Op de foto’s enkele locaties:
Gemeentehuis en gebied er om heen; marktpleinen; bedrijventerreinen; IJsbaanterrein en Ootje Tontel; Maurtisstraat.

Top