U bent hier
Home > Nieuws > Gezondheidscentrum in Middenbeemster opnieuw in de koelkast

Gezondheidscentrum in Middenbeemster opnieuw in de koelkast

De uitgebreide versie van de ingezonden brief van Beemster Gezond en de reactie van de Gemeente (wethouder Aagje Zeeman) daarop. In de bijlage een plattegrond.

Beemster Gezond is een samenwerking tussen de Beemster huisartspraktijken van Aken en Kemper, fysiotherapie Beemster en de Eilandspolder apotheek uit de Rijp. Wij zetten ons in voor het verbeteren van de eerstelijnszorg door goed met elkaar samen te werken. Het plan om met elkaar een gezondheidscentrum te realiseren in de Tobias de Coenestraat bestaat al 5 jaar. Wij denken zo een hoge zorgkwaliteit te kunnen combineren met een dorps karakter en er moet een apotheek in het nieuwe centrum komen.

Vanaf 2015 is Beemster Gezond over haar plannen in gesprek met opeenvolgende colleges van B&W en inmiddels al het derde door de gemeente ingeschakelde onderzoeksbureau. Bij al deze overleggen heeft voor de gemeente steeds de toekomst van de nabijgelegen school de Blauwe Morgenster vooropgestaan.

Recent is de gemeenteraad akkoord gegaan met de ‘Visie van Middenbeemster’. In de visie is vastgelegd dat de school gaat verhuizen naar het nieuwe plan de Keyser II. De bibliotheek verhuist mee. Het huidige gebouw waarin nu de bibliotheek gehuisvest is verliest zijn functie, moet gesloopt worden of opgenomen in andere plannen.

In plaats van het te slopen kan het bibliotheekgebouw ook worden toegevoegd aan de bestaande praktijkgebouwen van de huisarts en fysiotherapeut op de Tobias de Coenestraat. Door de integratie van bestaande gebouwen te combineren met nieuwbouw ontstaat er een betaalbaar gezondheidscentrum met huisvesting voor de apotheek.

Beemster Gezond heeft de raad recent gevraagd (nota van inspraak van toepassing bij de totstandkoming van de Visie Van Middenbeemster) om prioriteit aan haar plan te geven, zodat het gezondheidscentrum daadwerkelijk gerealiseerd kan gaan worden. Wethouder Zeeman liet weten zich bewust te zijn van de wens en de urgentie van het gezondheidscentrum voor de Beemster inwoners en belanghebbenden. Zij wekte hiermee de indruk aan te willen haken bij het verzoek.

De urgentie van het gezondheidscentrum zit niet alleen in de noodzaak van verbouwen en de toevoeging van een apotheek. De urgentie zit m ook in het moment “NU”. Juist op dit moment in de tijd kunnen wij om verschillende redenen (twee huisartspraktijken, een grote fysiotherapiepraktijk en een apotheek) een huisvestingsstap maken. Zo’n huisvestingsstap kan door eerstelijnszorgverleners over het algemeen maar een keer “per generatie” worden gemaakt vanwege de verstrekkende financiële en logistieke gevolgen. De financiering van een nieuwe huisvesting is ingrijpend en wordt door de zorgverleners uit eigen zak betaald. Voor de eerstelijns dienstverlener zijn voor de huisvesting geen overheidssubsidies mogelijk, zoals je dat bijvoorbeeld bij de huisvesting van scholen ziet. Logistiek is een nieuwe huisvesting ingewikkeld en kostbaar, de zorg moet doorgaan, ook midden in de verbouwingen kan deze niet worden stilgelegd. Niet eerder deed zich de kans voor, dat alle zorgverleners deze financiële en logistieke zware klus tegelijkertijd wilden aangaan en niet eerder was er een geschikte locatie. Sinds vijf jaar ligt ons plan klaar. Wij wachten al lang op de samenwerking vanuit de gemeente die vereist is en ons ook meermalen werd toegezegd.

Kortgeleden is er opnieuw overleg geweest met de wethouder en haar ambtenaren. De oorspronkelijke afspraken over de overname van het bibliotheekgebouw lijken van tafel te zijn geveegd. Pas na de realisatie van de nieuwe school over 5-7 jaar komt Beemster Gezond weer aan de beurt tegen dan geldende normen en waarden voor wat betreft de overname van het bibliotheekgebouw. De invloed van de fusiepartner Purmerend is al voelbaar.

Het overleg duurt nu 5 jaar, met de huidige voortgang zal deze termijn zich verdubbelen, zo niet verdriedubbelen. Beemster Gezond acht het onmogelijk om een gezondheidscentrum te realiseren, wanneer door de opeenvolgende colleges van B&W termijnen oneindig kunnen worden opgerekt en onderzoeksbureaus telkens andere spelregels mogen hanteren. De wensen en belangen van de inwoners en zorgverleners tellen dan niet echt mee. Als de gemeente haar koers niet wijzigt verliezen wij onze betrokkenheid en zal het gezondheidscentrum er ook deze generatie niet komen. De partners van Beemster Gezond zullen, door het gebrek aan prioriteitsstelling vanuit de gemeente, gedwongen worden de modernisering van de huidige huisvesting aangepast uit te voeren, versnipperd en op kleine schaal.

Wij vragen de gemeenteraadsleden, breed gesteund door haar inwoners zijnde onze patiënten, de oorspronkelijke uitgangspunten te respecteren en nu echt prioriteit te geven aan ons plan.

Beemster Gezond

Reactie wethouder Aagje Zeeman:

De visie Middenbeemster is vanuit het dorpsbelang ontwikkeld. Hier zijn wij als gemeente voor; voor het belang van hele dorp. In Middenbeemster zijn meerdere ruimtelijke vraagstukken met een onderlinge samenhang als het gaat om functies en voorzieningen in het dorp. Elke ontwikkeling binnen het dorp heeft effect op andere locaties en op het functioneren van het hele dorp. De Dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster laat zien welke ontwikkelingen noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn. 

Gezondheidszorgvoorzieningen zijn belangrijk om het dorp en inwoners vitaal te houden. De basisvoorzieningen zijn er, met de aanwezigheid van een huisarts en een fysiotherapeut. Zij hebben het initiatief genomen en een voorstel gedaan om de eerstelijnsvoorzieningen uit te breiden, bijvoorbeeld met een apotheek. Hierover hebben wij met de initiatiefnemers gesproken. Wij hebben aangegeven dat er met het voornemen om de basisschool en bibliotheek naar een nieuwe plek in De Keyser II te verhuizen er ruimte ontstaat op die locatie voor een zorgcluster. Dit staat ook letterlijk in de visie.

Maar dit is niet zo maar gerealiseerd. Een goed plan vergt een zorgvuldige voorbereiding. En zoals eerder gezegd: alle ontwikkelingen hangen met elkaar samen. We hebben bij deze locatie ook met het belang van de bibliotheek en van de school te maken. Wij gaan nu eerst de plannen uit de visie verder uitwerken, zodat de visie ook echt gestalte kan krijgen in de toekomst, zonder dat daar overhaaste beslissingen zijn gemaakt, die later niet meer teruggedraaid kunnen worden.

Ik begrijp dat het Beemster Gezond niet snel genoeg gaat en dat zij daarvoor aandacht vragen. Ik ken hun zorg. Het initiatief is opgenomen in de visie. We blijven met elkaar in gesprek. En in het belang van het hele dorp werkt de gemeente eerst de visie uit met alle samenhangende onderdelen van dien.

Klik op de afbeelding voor de plattegrondtekening.
Top